สมัครสอบ กพ กำหนดการสอบ กพ 66 ประจำปี 2566

มาแล้ว ! กำหนดการสอบ ก.พ. 66 ประจำปี 2566

สมัครสอบ กพ

สมัครสอบ กพ กำหนดการสอบ ก.พ. 66 เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปี 2566สำนักงาน ก.พ. จะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบภาค ก, พิเศษ สำหรับผู้สอบผ่านของส่วนราชการแล้ว ประจำปี 2566″ หัวข้อย่อย “ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” หรือ “ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ”สมัครสอบ กพ

สมัครสอบ กพ

กำหนดการสอบ ก.พ. ประจำปี 2566

1. ส่วนราชการแจ้งความประสงค์ ให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ครั้งที่ 1 ภายในเดือน ธ.ค. 65
ครั้งที่ 2 ภายในเดือน มี.ค. 66
ครั้งที่ 3 ภายในเดือน มิ.ย. 66

2. ส่วนราชการส่งข้อมูลผู้สอบผ่านฯ ให้สำนักงาน ก.พ.
ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 10 ม.ค. 66
ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 7 เม.ย. 66
ครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 4 ก.ค. 66

3. รับสมัครสอบ
ครั้งที่ 1 16 – 20 ม.ค. 66
ครั้งที่ 2 18 – 24 เม.ย. 66
ครั้งที่ 3 10 – 14 ก.ค. 66

4. ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ครั้งที่ 1 16 – 21 ม.ค. 66
ครั้งที่ 2 18 – 25 เม.ย. 66
ครั้งที่ 3 10 – 15 ก.ค. 66

5. อัปโหลดรูปถ่าย
ครั้งที่ 1 22 ม.ค. – 15 ก.พ. 66
ครั้งที่ 2 26 เม.ย. – 17 พ.ค. 66
ครั้งที่ 3 16 ก.ค. – 16 ส.ค. 66

6. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
ครั้งที่ 1 31 ม.ค. 66
ครั้งที่ 2 5 พ.ค. 66
ครั้งที่ 3 31 ก.ค. 66

7. ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
ครั้งที่ 1 8 ก.พ. 66
ครั้งที่ 2 12 พ.ค. 66
ครั้งที่ 3 9 ส.ค. 66

8. สอบข้อเขียน
ครั้งที่ 1 19 ก.พ. 66
ครั้งที่ 2 21 พ.ค. 66
ครั้งที่ 3 20 ส.ค. 66

9. ประกาศผลสอบข้อเขียน
ครั้งที่ 1 14 มี.ค. 66
ครั้งที่ 2 16 มิ.ย. 66
ครั้งที่ 3 15 ก.ย. 66

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *