สอบ ก.พ. 2567 สมัครสอบ ก.พ. 2567 วันไหน เช็กได้แล้ว ที่นี่

สอบ ก.พ. 2567

สมัครสอบ ก.พ. 2567 สมัครสอบ ก.พ. 2567 วันไหน พร้อมเปิดให้กรอกข้อมูลล่วงหน้า เช็กขั้นตอน-วิธี และ รายละเอียด ได้ที่นี่

รายละเอียดมาแล้ว สำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวที่จะ “สมัครสอบ ก.พ. 2567” ซึ่งเริ่มมีคำถามว่า “สอบ ก.พ. 67 วันไหน” ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. ได้ประกาศเปิดรับสมัคร “สอบ ก.พ. 2567” เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2567

สอบ ก.พ. 67 วันไหน

 • ตั้งแต่วันที่ 10-30 ม.ค. 2567 เวลา 08.30 น. หรือ จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม

คุณสมบัติ สอบ ก.พ. 2567

เปิดรับสมัครสอบ รวมทั้งสิ้น 161,440 ที่นั่งสอบ

 1. ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
 2. ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยสอบผ่าน หรือไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.
 3. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
สอบ ก.พ. 2567

คุณสมบัติทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัครสอบ)
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

หมายเหตุ

 • ผู้สมัครสอบ e-Exam เลือกได้ 1 รอบ สอบ 1 ศูนย์สอบเท่านั้น
 • สมัครสอบ e-Exam แล้ว จะไม่ถูกจำกัดสิทธิในการสมัครสอบภาค ก. ในรูปแบบอื่นๆ ประจำปี 2567
สอบ ก.พ. 2567

นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ยังเปิดให้มีการ “กรอกข้อมูลล่วงหน้า” ก่อนสมัครสอบภาค ก. ปี 2567 เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และลดเวลาในวันสมัครสอบจริง ทั้งการสอบแบบ Paper & Pencil และ e-Exam ได้ ตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค. 2566 ถึงวันที่ 8 ม.ค. 2567

ทั้งนี้ การกรอกข้อมูลล่วงหน้า ไม่ใช่เป็นการกรอกใบสมัครสอบ ก.พ. 2567 จริง แต่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครสอบ ไม่ต้องกรอกเอกสารจำนวนมาก และลดระยะเวลาในวันสมัครสอบจริงเท่านั้น

ช่องทางกรอกข้อมูลล่วงหน้าเพื่อสมัคร “สอบ ก.พ. 2567”

 • เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. คลิกที่นี่
 • สแกนคิวอาร์โค้ดจากภาพด้านล่าง

สอบ ก.พ. คืออะไร 

การสอบ ก.พ. คือ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ามาทำงานให้หน่วยงานราชการ ซึ่งจะมีการจัดสอบเป็นประจำทุกปี มีทั้งแบบ Paper & Pencil และ e-Exam เรียกได้ว่า การสอบ ก.พ. ถือเป็นด่านแรกของผู้ที่สนใจเข้าสู่อาชีพสายงานราชการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ

 • สอบภาค ก. (วัดความรู้ความสามารถทั่วไป)
 • สอบภาค ข. (วัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง)
 • สอบภาค ค. (วัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *