แนวข้อสอบ การเรียงประโยค

ลักษณะคําถาม จะถามลําดับ เช่น ข้อความใดอยู่ลําดับที่ 1, 2, 3, 4 การเรียงประโยคหรือการเรียงข้อความไม่มีทฤษฎีที่ตายตัวในการทําข้อสอบแต่ทางชุม ชนของคนท้องถิ่นมีหลักในการทําข้อสอบ ดังต่อไปนี้

แนวข้อสอบ การเติมคำ

1. ให้ดูบริบทหรือภาพรวมของประโยคที่ให้มาว่าสื่อความหมายถึงอะไร 2. หาความหมายของตัวเลือก (ก. ข. ค. ง.) 3. ดูคําหลังช่องว่าง (.....................) 4. หากมีช่องให่เติมมากกว่า 1 ช่อง ให้เลือกเติมช่องที่มั่นใจว่าถูกต้องก่อน…

สมัครสอบ ก.พ. ประจําปี 2566 วัดความรู้ความสามารถทั่วไป

สมัครสอบ ก.พ. ประจําปี 2566 วัดความรู้ความสามารถทั่วไป

กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 28 อัตรา(บรรจุทั่วประเทศ)

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. สมัคร ทางอินเทอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2566

กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 11 อัตรา

ต้องสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. สมัคร ทางอินเทอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 6 - 26 มิถุนายน 2566

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 18 อัตรา

ต้องสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. สมัคร ทางอินเทอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 12 - 30 มิถุนายน 2566

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 6 อัตรา

ต้องสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. สมัคร ทางอินเทอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 12 - 30 มิถุนายน 2566

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 38 อัตรา (อัตราว่างทั่วประเทศ)

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. สมัคร ทางอินเทอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 12 - 16 มิถุนายน 256

กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 28 อัตรา (บรรจุหลายจังหวัด)

ต้องสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. สมัคร ทางอินเทอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 2-23 มิถุนายน 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 63 อัตรา (ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค)

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. สมัคร ทางอินเทอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 7 - 14 มิถุนายน 2566