เช็กเงื่อนไข ! สอบ ก.พ. 2567 เปิดสมัครสอบภาค ก. แบบ e-Exam

เช็กเงื่อนไข วนมาอีกปีแล้วสำหรับ การสอบ ก.พ. ประจำปี 2567 หรือ การสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในหน่วยงานราชการ อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ซึ่งการสอบ ก.พ. จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ การสอบ…

วิธีสมัครสอบ ก.พ. 2567 แบบ e-Exam เริ่ม 10 ม.ค. 67

วิธีสมัครสอบ ก.พ. 2567 แบบ e-Exam สำหรับปริญญาตรี และปริญญาโท เริ่ม 10 ม.ค. 67 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. เปิดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Exam สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท…

แนวข้อสอบกพ วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษา ความสามารถในการอ่านและการท าความเข้าใจกับบทความ

แนวข้อสอบกพ วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษา ความสามารถในการอ่านและการท าความเข้าใจกับบทความ

เงื่อนไขทางภาษา

เงื่อนไขทางภาษา

ข้อสอบอุปมา-อุปไมย

ข้อสอบอุปมา-อุปไมย

ตรรกศาสตร์

ตรรกศาสตร์

เงื่อนไขภาษา

เงื่อนไขภาษา

แนวข้อสอบ การเติมคำ

1. ให้ดูบริบทหรือภาพรวมของประโยคที่ให้มาว่าสื่อความหมายถึงอะไร 2. หาความหมายของตัวเลือก (ก. ข. ค. ง.) 3. ดูคําหลังช่องว่าง (.....................) 4. หากมีช่องให่เติมมากกว่า 1 ช่อง ให้เลือกเติมช่องที่มั่นใจว่าถูกต้องก่อน…