ประกาศผลสอบ ก.พ.

ประกาศกำหนดการสอบ ก.พ. 66

ประกาศกำหนดการสอบ ก.พ. 66

สมัครสอบ ก.พ. 66 เมื่อไหร่?

การสอบภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2566 ได้ประกาศกำหนดการเปิดรับสมัครสอบ ก.พ. หรือ การสอบภาค ก. ปี 2566 ซึ่งจะเปิดรับสมัครสอบ ใน วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และจะปิดรับสมัครในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ) หรือจนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม

สมัครสอบ ก.พ. 2566 รอบ EXAM และ​ PAPER & PENCIL วันไหน?

ในการสอบ ก.พ. ปี 2566 หรือ การสอบภาค ก นั้น สำหรับในปี 2566 ทางสำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศวันเปิดรับสมัครสอบทั้งแบบ EXAM และ​ PAPER & PENCIL ใน วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และจะปิดรับสมัครในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 หรือจนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม

สำหรับการสอบ ก.พ. ปี2566 ผู้สมัครจะสมัครได้เพียงครั้งเดียว และจะเลือกรูปแบบการสมัครสอบได้เพียง 1 รูปแบบเท่านั้น

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ก.พ.2566

ประกาศกำหนดการสอบ ก.พ. 66

สำหรับใครที่อยากสมัครสอบ ก.พ. เพื่อเข้าสู่เส้นทางข้าราชการ และสงสัยว่าคุณสมับติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ก.พ. 2566 คืออะไร แบบไหนบ้าง
ซึ่งทางสำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ไว้ดังนี้

  1. ต้องจบการศึกษาแล้ว หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปี 2566 ตามแต่ระดับวุฒิการศึกษาการสอบแบบ Exam ผู้ที่จะสมัครสอบได้ จะเป็นวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
    และการสอบแบบ Paper&Pencil จะเปิดรับในระดับวุฒิการศึกษา ได้แก่ ปวช. ปวท. ปวส. และอนุปริญญา และในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
  2. ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย และมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
  3. ต้องเป็นผู้ไม่เคยสอบผ่าน หรือไม่เคยได้รับใบรับรองการสอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
  4. ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่สำนักงาน ก.พ.กำหนดเช่น ไม่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไม่เคยถูกรับโทษให้ปลดออก ลาออก เพราะทำผิดวินัย ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต เป็นบุคคลไร้ความสามารถ เป็นต้น

กรอกข้อมูลล่วงหน้า สมัครสอบ ภาค ก. ปี2566

ประกาศกำหนดการสอบ ก.พ. 66

การสอบ ก.พ 66 ทั้งแบบ Paper & Pencil และ e-Exam ทาง สนง. ก.พ. ได้เปิดระบบให้กรอกข้อมูลผู้สมัครสอบล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 6 – 28 มกราคม 2566

การกรอกข้อมูลล่วงหน้าดีอย่างไร?

  • ไม่ต้องกรอกข้อมูลจำนวนมากในวันรับสมัครสอบจริง
  • การสมัครสอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว
  • ลดความหนาแน่นในการเข้าเว็บไซต์ในวันรับสมัครสอบจริง

กรอกข้อมูลสมัครสอบ ก.พ. 66 ล่วงหน้า คลิก

สอบ ก.พ. 66 วันไหน?

ประกาศผลสอบ ก.พ. 66 วันไหน?

กำหนดการสอบ ก.พ. 2566 รูปแบบ Exam

1.เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (สอบก.พ. 2566)
เปิดรับสมัครวันที่ 30 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป และจะปิดรับสมัครในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 หรือจนกว่าที่นั่งสอบเต็ม ผู้สมัคร ทำการเข้าเว็บไซต์https://job3.ocsc.go.th/ เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัว เลือกรอบสอบและศูนย์สอบที่ต้องการ
หลังจากนั้นตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและยืนยันการสมัครสอบ เพื่อพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน

2.ชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ
เมื่อสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ผู้สอบจะต้องทำการพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน โดยจะต้องชำระเงินภายในเวลา 22.00 น.
ของวันถัดจากวันที่ยื่นสมัครสอบ หากไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด การสมัครสอบจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
สำหรับค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ต้องชำระเงินจำนวน 330 บาท ซึ่งการชำระเงิน จะมีทั้งหมด 4 ช่องทาง ได้แก่
(1)ชำระผ่านทางเคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
(2) ชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
(3) ชำระผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai Next
(4) ชำระผ่านแอปพลิชั่น “เป๋าตัง”

3.ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ
หลังจากสมัครและชำระเงินแล้ว 1 วัน ให้ผู้สมัครทำการตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th/

4.อัปโหลด (Upload) รูปถ่าย
สำหรับผู้สมัครสอบ รอบสอบที่ 1-7 อัปโหลดรูปถ่ายได้ตั้งแต่ วันที่ 20 ก.พ. – 29 มี.ค.66
สำหรับผู้สมัครสอบ รอบสอบที่ 8-14 อัปโหลดรูปถ่ายได้ตั้งแต่ วันที่ 20 ก.พ. – 26 เม.ย.66
สำหรับผู้สมัครสอบ รอบสอบที่ 15-21 อัปโหลดรูปถ่ายได้ตั้งแต่ วันที่ 20 ก.พ.-24 พ.ค.66 อัปโหลด (upload) รูปถ่าย ให้ผู้สมัครเตรียมรูปถ่ายหน้าตรง โดยสามารถอัปโหลดรูปถ่าย
**กรณีไม่ได้อัปโหลดรูปถ่าย จะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ และจะไม่มีสิทธิเข้าสอบ**

5.ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และเงื่อนไขการสอบ
สำนักงาน ก.พ. จะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 10 มีนาคม 2566

6.พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ (ต้องอัปโหลดรูปถ่ายก่อน)
ผู้สมัครสอบ สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

7.วันสอบ ( EXAM) มีทั้งหมด 21 รอบ
– รอบสอบที่ 1 ศุกร์ 31 มีนาคม 2566 (รอบบ่าย)
– รอบสอบที่ 2 เสาร์ 1 เมษายน 2566 (รอบเช้า)
– รอบสอบที่ 3 เสาร์ 1 เมษายน 2566 (รอบบ่าย)
– รอบสอบที่ 4 อาทิตย์ 2 เมษายน 2566 (รอบเช้า)
– รอบสอบที่ 5 อาทิตย์ 2 เมษายน 2566 (รอบบ่าย)
– รอบสอบที่ 6 จันทร์ 3 เมษายน 2566 (รอบเช้า)
– รอบสอบที่ 7 จันทร์ 3 เมษายน 2566 (รอบบ่าย)
– รอบสอบที่ 8 ศุกร์ 28 เมษายน 2566 (รอบบ่าย)
– รอบสอบที่ 9 เสาร์ 29 เมษายน 2566 (รอบเช้า)
– รอบสอบที่ 10 เสาร์ 29 เมษายน 2566 (รอบบ่าย)
– รอบสอบที่ 11 อาทิตย์ 30 เมษายน 2566 (รอบเช้า)
– รอบสอบที่ 12 อาทิตย์ 30 เมษายน 2566 (รอบบ่าย)
– รอบสอบที่ 13 จันทร์ 1 พฤษภาคม 2566 (รอบบ่าย)
– รอบสอบที่ 14 อังคาร 2 พฤษภาคม 2566 (รอบบ่าย)
– รอบสอบที่ 15 ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2566 (รอบบ่าย)
– รอบสอบที่ 16 เสาร์ 27 พฤษภาคม 2566 (รอบเช้า)
– รอบสอบที่ 17 เสาร์ 27 พฤษภาคม 2566 (รอบบ่าย)
– รอบสอบที่ 18 อาทิตย์ 28 พฤษภาคม 2566 (รอบเช้า)
– รอบสอบที่ 19 อาทิตย์ 28 พฤษภาคม 2566 (รอบบ่าย)
– รอบสอบที่ 20 จันทร์ 29 พฤษภาคม 2566 (รอบบ่าย)
– รอบสอบที่ 21 อังคาร 30 พฤษภาคม 2566 (รอบบ่าย)

8.ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่าน
– รอบ 1-7 ภายในวันที่ 31 พ.ค. 66
– รอบ 8-14 ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 66
– รอบ 15-21 ภายในวันที่ 26 ก.ค. 66

9.พิมพ์หนังสือรับรองการสอบผ่าน
– รอบ 1-7 ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย. 66
– รอบ 8-14 ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. 66
– รอบ 15-21 ตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค.66

กำหนดการสอบ ก.พ. 2566 รูปแบบ Paper&Pencil

สอบก.พ. 66 วันไหน เมื่อไร เตรียมตัวยังไง กำหนดการสอบ ขั้นตอนการสมัคร วิธีการสมัคร

1.เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (สอบก.พ. 2566)
เปิดรับสมัครวันที่ 30 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป และจะปิดรับสมัครในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 หรือจนกว่าที่นั่งสอบเต็ม ผู้สมัคร ทำการเข้าเว็บไซต์https://job3.ocsc.go.th/ เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัว เลือกรอบสอบและศูนย์สอบที่ต้องการ
หลังจากนั้นตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและยืนยันการสมัครสอบ เพื่อพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน

2.ชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ
เมื่อสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ผู้สอบจะต้องทำการพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน โดยจะต้องชำระเงินภายในเวลา 22.00 น.
ของวันถัดจากวันที่ยื่นสมัครสอบ หากไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด การสมัครสอบจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
สำหรับค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ต้องชำระเงินจำนวน 280 บาท ซึ่งการชำระเงิน จะมีทั้งหมด 4 ช่องทาง ได้แก่
(1)ชำระผ่านทางเคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
(2) ชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
(3) ชำระผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai Next
(4) ชำระผ่านแอปพลิชั่น “เป๋าตัง”
หลังจากนั้น ผู้สมัครสอบ สามารถตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ หลังจากสมัครและชำระเงินแล้ว 2 วัน
ให้ผู้สมัครทำการตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th/

3.อัปโหลด (Upload) รูปถ่าย
เมื่อปิดรับสมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบอัปโหลดรูปถ่าย ได้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 28 มิถุนายน 2566 อัปโหลด (upload) รูปถ่าย ให้ผู้สมัครเตรียมรูปถ่ายหน้าตรง โดยสามารถอัปโหลดรูปถ่าย
**กรณีไม่ได้อัปโหลดรูปถ่าย จะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ และจะไม่มีสิทธิเข้าสอบ**

4.ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ในวันที่ 10 มีนาคม 2566

5.ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ (ต้องอัปโหลดรูปถ่ายก่อน)
ทางสำนักงาน ก.พ. จะประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2566 และผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2566

6.วันสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
วันสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป แบบ Paper&Pencil 2566 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2566

7.ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่าน
ทางสำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่าน ภายในวันที่ 13 กันยายน 2566

8.การขอดูผลคะแนนสอบ
ผู้สอบสามารถดูผลคะแนนสอบ ในวันที่ 18 กันยายน 2566

9.พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน
ผู้สอบผ่าน สามารถพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน ได้ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2566

วิธีการชำระค่าสมัครสอบ ก.พ. 66

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ-กพ-66
สอบ ก.พ. 66 ช่องทางการขำระเงิน

เมื่อสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ผู้สอบจะต้องทำการพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน โดยจะต้องชำระเงินภายในเวลา 22.00 น.
ของวันถัดจากวันที่ยื่นสมัครสอบ หากไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด การสมัครสอบจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
โดยการชำระเงินของทั้ง E-Exam และ Paper&Pencil นั้นจะเหมือนกัน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
– สำหรับผู้สมัครแบบ E-Exam ต้องชำระเงินจำนวน 330 บาท
– สำหรับผู้สมัครแบบ Paper&Pencil ต้องชำระเงินจำนวน 280 บาท
ซึ่งการชำระเงิน จะมีทั้งหมด 4 ช่องทาง ได้แก่

1.ชำระผ่านทางเคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
– พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน
– ชำระที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
– ชำระในเวลาทำการของธนาคารและตามวัน เวลาที่กำหนดในแบบฟอร์ม

2.ชำระผ่านเครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)
– ตู้ ATM ให้เราเลือกประเภทบริการ “บริการอื่นๆ”
– จากนั้นเลือก “ชำระค่าบริการ/เติมเงินมือถือ” และเลือก “ระบุรหัสบริษัท/Biller ID”
– กรอกรหัส 92318 และทำการขั้นตอน
– เก็บหลักฐานชำระเงิน

3.ชำระผ่านแอปพลิเคชั่น “Krungthai Next”
– ชำระตามวัน เวลาที่กำหนดในแบบฟอร์ม
– ผู้สมัครที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้ลงทะเบียน Application
– นำรหัส QR Code ไปทำรายการชำระเงินผ่าน Application และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้
– เก็บหลักฐานการชำระเงิน

4.ชำระผ่านแอปพลิชั่น“เป๋าตัง”
– ชำระตามวัน เวลาที่กำหนดในแบบฟอร์ม
– ผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียน Application “เป๋าตัง”
– นำรหัส QR Code ไปทำรายการชำระเงินผ่าน Application และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้
– เก็บหลักฐานการชำระเงิน

คำถามที่พบบ่อย

ข้อ 1. การสอบ ก.พ. ผู้สมัครสามารถสมัครสอบได้กี่ครั้ง ?
ข้อ 2. การสอบภาค ก.พ. 66 เปิดรับสมัครวันไหน ?
ข้อ3. สมัครสอบ ก.พ. ต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้าง?
ข้อ 4. การสอบ ก.พ. เปิดรับสมัครสอบกี่รูปแบบ ?
ข้อ 5. คนที่สอบผ่าน ก.พ.แล้ว สามารถสมัครสอบได้อีกหรือไม่ ?
ข้อ 6. การสมัครสอบ ก.พ. กับการเลือกวุฒิการศึกษา ?
ข้อ 7. ถ้าลืมอัปโหลดรูปถ่าย จะสามารถเข้าสอบได้หรือไม่ ?
ข้อ 8. เมื่อเรายืนยันการสมัครสอบแล้ว หากพบว่ามีการกรอกข้อมูลผิด หรือต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล จะสามารถทำได้หรือไม่ ?
ข้อ 9. การชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ ?
ข้อ 10. การชำระเงินค่าสมัครสอบ ก.พ. ?
ข้อ 11. การสอบ ก.พ. แบบ EXAM กับ การสอบ ก.พ. แบบ PAPER&PENCIL ต่างกันอย่างไร ?
ข้อ 12. ข้อดีข้อเสีย ของการสอบ ก.พ. แบบ EXAM กับ การสอบ ก.พ. แบบ PAPER&PENCIL ?