เปิดเกณฑ์ คะแนนสอบผ่าน ภาค ก. สำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2566

สอบ ก.พ.

สอบ ก.พ. เปิดเกณฑ์ คะแนนสอบผ่าน ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2566 แต่ละวิชาต้องได้คะแนนเท่าไร และปฏิทินการสอบ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 สอบ ก.พ. คือ การสอบความรู้ความสามารถเพื่อคัดเลือกบุคคล เข้ามาทำงานในหน่วยงานราชการ การสอบ ก.พ. เปรียบเสมือนตัวกลางเชื่อมระหว่างคนที่สนใจทำงานในส่วนราชการกับหน่วยงานราชการ หรือองค์กรภาครัฐ ก.พ. หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีหน้าที่ คือ การดำเนินจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้ามาบริหารในหน่วยงานราชการ ซึ่งเป็นการคัดเลือกบุคคลให้ได้มาซึ่งผู้มีความรู้ ความสามารถ

เกณฑ์ผ่านระดับ ปวช. ปวท./ปวส./อนุปริญญา และปริญญาตรี

1.วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปในการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วย 2 วิชาย่อย ได้แก่ ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) และภาษาไทย เต็ม 100/ต้องผ่าน 60 คะแนน 2.วิชาภาษาอังกฤษ เต็ม 50/ต้องผ่าน 25 คะแนน 3.ความรู้ และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย) เต็ม 50/ต้องผ่าน 30 คะแนน (กฎหมาย)

เกณฑ์ผ่านระดับ ปริญญาโท

1.วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปในการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วย 2 วิชาย่อย ได้แก่ ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) และภาษาไทย เต็ม 50/ต้องผ่าน 25 คะแนน 2.วิชาภาษาอังกฤษ เต็ม 50/ต้องผ่าน 25 คะแนน 3.ความรู้ และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย) เต็ม 50/ต้องผ่าน 30 คะแนน (กฎหมาย)

สอบผ่าน ก.พ.แล้วทำอะไรได้ต่อ

เมื่อเราสอบผ่านจะได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ เมื่อส่วนราชการใดเปิดรับสมัคร ซึ่งเรามีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศที่รับสมัครนั้น ให้เรายื่นใบสมัครสอบโดยนำบัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือรับรองการสอบผ่าน (ทั้งตัวจริง และสำเนา) ไปยังหน่วยงานที่รับสมัคร และเข้าสอบ ภาค ข. และภาค ค. ต่อไป

ปฏิทินการสอบ

การสอบแบบ e-Exam (วุฒิระดับการศึกษา ปริญญาตรี และปริญญาโท)

 • สมัครสอบ : 30 ม.ค.-17 ก.พ. 2566
 • ชำระเงิน : 30 ม.ค.-18 ก.พ. 2566 (ภายในเวลา 22.00 น.) (หมดเขตรับสมัคร)

อัพโหลดรูปถ่าย

 • รอบสอบที่ 1-7 วันที่ 20 ก.พ.-29 มี.ค. 2566
 • รอบสอบที่ 8-14 วันที่ 20 ก.พ.-26 เม.ย. 2566
 • รอบสอบที่ 15-21 วันที่ 20 ก.พ.-24 พ.ค. 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ : 10 มี.ค. 2566
 • พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ : 14 มี.ค. 2566 จนถึงวันสอบ

วันสอบ

 • รอบสอบที่ 1-7 วันที่ 31 มี.ค.-4 เม.ย. 2566
 • รอบสอบที่ 8-14 วันที่ 28 เม.ย.-2 พ.ค. 2566
 • รอบสอบที่ 15-21 วันที่ 26-30 พ.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน

 • รอบสอบที่ 1-7 ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2566
 • รอบสอบที่ 8-14 ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 2566
 • รอบสอบที่ 15-21 ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 2566

พิมพ์หนังสือรับรองผล

 • รอบสอบที่ 1-7 ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย. 2566
 • รอบสอบที่ 8-14 ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. 2566
 • รอบสอบที่ 15-21 ตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค. 2566
ปฏิทินสอบก.พ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *