เช็กศูนย์สอบ ก.พ. 2567 แบบ e-Exam ทั่วไทย พร้อมกำหนดรอบสอบ

สมัครสอบ ก.พ. 2567 เปิดรายชื่อ 18 ศูนย์สอบข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2567 เปิดสอบทั้งหมด 5 ภาคทั่วประเทศ พร้อมเช็กกำหนดการสอบทั้ง 15 รอบ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เตรียมเปิดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Exam สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 15 รอบสอบ เป็นจำนวน 161,440 ที่นั่งสอบ โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มกราคม 2567 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)

การสอบ ก.พ. ภาค ก. หรือการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป จะเริ่มสอบรอบแรกในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2567 โดยได้เปิดรับผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น 161,440 ที่นั่ง รวมจาก 18 ศูนย์สอบใน 5 ภาค แต่ละภาคมีศูนย์สอบ ดังนี้

เช็กศูนย์สอบ ก.พ. 2567

ภาคกลาง

1. สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

 • รอบสอบที่ 1-5 รอบละ 115 คน
 • รอบสอบที่ 6-10 รอบละ 115 คน
 • รอบสอบที่ 11-15 รอบละ 115 คน

รวมรอบสอบ 15 รอบ เป็นจำนวนทั้งหมด 1,725 คน

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร

 • รอบสอบที่ 1-5 รอบละ 2,130 คน
 • รอบสอบที่ 6-10 รอบละ 2,130 คน
 • รอบสอบที่ 11-15 รอบละ 2,130 คน

รวมรอบสอบ 15 รอบ เป็นจำนวนทั้งหมด 31,950 คน

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

 • รอบสอบที่ 1-5 รอบละ 1,030 คน
 • รอบสอบที่ 6-10 รอบละ 1,030 คน
 • รอบสอบที่ 11-15 รอบละ 1,030 คน

รวมรอบสอบ 15 รอบ เป็นจำนวนทั้งหมด 15,450 คน

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

 • รอบสอบที่ 1-5 รอบละ 1,072 คน
 • รอบสอบที่ 6-10 รอบละ 1,072 คน
 • รอบสอบที่ 11-15 รอบละ 1,072 คน

รวมรอบสอบ 15 รอบ เป็นจำนวนทั้งหมด 16,080 คน

5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

 • รอบสอบที่ 1-5 รอบละ 409 คน
 • รอบสอบที่ 6-10 รอบละ 409 คน
 • รอบสอบที่ 11-15 รอบละ 409 คน

รวมรอบสอบ 15 รอบ เป็นจำนวนทั้งหมด 6,135 คน

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 • รอบสอบที่ 1-5 รอบละ 450 คน
 • รอบสอบที่ 6-10 รอบละ 450 คน
 • รอบสอบที่ 11-15 รอบละ 450 คน

รวมรอบสอบ 15 รอบ เป็นจำนวนทั้งหมด 6,750 คน

ภาคตะวันออก

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

 • รอบสอบที่ 1-5 รอบละ 750 คน
 • รอบสอบที่ 6-10 รอบละ 750 คน
 • รอบสอบที่ 11-15 รอบละ 750 คน

รวมรอบสอบ 15 รอบ เป็นจำนวนทั้งหมด 11,250 คน

ภาคเหนือ

8. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 • รอบสอบที่ 1-5 ไม่มีการจัดสอบ
 • รอบสอบที่ 6-10 รอบละ 216 คน
 • รอบสอบที่ 11-15 รอบละ 630 คน

รวมรอบสอบ 15 รอบ เป็นจำนวนทั้งหมด 4,230 คน

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 • รอบสอบที่ 1-5 รอบละ 500 คน
 • รอบสอบที่ 6-10 รอบละ 500 คน
 • รอบสอบที่ 11-15 รอบละ 500 คน

รวมรอบสอบ 15 รอบ เป็นจำนวนทั้งหมด 7,500 คน

10. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

 • รอบสอบที่ 1-5 รอบละ 831 คน
 • รอบสอบที่ 6-10 รอบละ 831 คน
 • รอบสอบที่ 11-15 รอบละ 831 คน

รวมรอบสอบ 15 รอบ เป็นจำนวนทั้งหมด 12,465 คน

11. มหาวิทยาลัยลำปาง จังหวัดลำปาง

 • รอบสอบที่ 1-5 รอบละ 445 คน *เฉพาะภาคบ่าย
 • รอบสอบที่ 6-10 รอบละ 445 คน *เฉพาะภาคบ่าย
 • รอบสอบที่ 11-15 รอบละ 445 คน *เฉพาะภาคบ่าย

รวมรอบสอบ 9 รอบ เป็นจำนวนทั้งหมด 4,005 คน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

12. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 • รอบสอบที่ 1-5 รอบละ 350 คน
 • รอบสอบที่ 6-10 ไม่มีการจัดสอบ
 • รอบสอบที่ 11-15 ไม่มีการจัดสอบ

รวมรอบสอบ 5 รอบ เป็นจำนวนทั้งหมด 1,750 คน

13. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 • รอบสอบที่ 1-5 รอบละ 400 คน
 • รอบสอบที่ 6-10 รอบละ 400 คน
 • รอบสอบที่ 11-15 รอบละ 400 คน

รวมรอบสอบ 15 รอบ เป็นจำนวนทั้งหมด 6,000 คน

14. มหาวิทยาลัยบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 • รอบสอบที่ 1-5 รอบละ 410 คน
 • รอบสอบที่ 6-10 รอบละ 410 คน
 • รอบสอบที่ 11-15 รอบละ 410 คน

รวมรอบสอบ 15 รอบ เป็นจำนวนทั้งหมด 6,150 คน

ภาคใต้

15. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • รอบสอบที่ 1-5 รอบละ 700 คน
 • รอบสอบที่ 6-10 รอบละ 700 คน
 • รอบสอบที่ 11-15 รอบละ 700 คน

รวมรอบสอบ 15 รอบ เป็นจำนวนทั้งหมด 10,500 คน

16. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 • รอบสอบที่ 1-5 รอบละ 300 คน
 • รอบสอบที่ 6-10 รอบละ 300 คน
 • รอบสอบที่ 11-15 รอบละ 300 คน

รวมรอบสอบ 15 รอบ เป็นจำนวนทั้งหมด 4,500 คน

17. มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

 • รอบสอบที่ 1-5 รอบละ 650 คน
 • รอบสอบที่ 6-10 รอบละ 650 คน
 • รอบสอบที่ 11-15 รอบละ 650 คน

รวมรอบสอบ 15 รอบ เป็นจำนวนทั้งหมด 9,750 คน

18. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี

 • รอบสอบที่ 1-5 รอบละ 350 คน
 • รอบสอบที่ 6-10 รอบละ 350 คน
 • รอบสอบที่ 11-15 รอบละ 350 คน

รวมรอบสอบ 15 รอบ เป็นจำนวนทั้งหมด 5,250 คน

ทั้งนี้ ในทุกศูนย์สอบจะเริ่มสอบภาคเช้าเวลา 09.00-12.00 น. และสอบภาคบ่ายเวลา 14.30-17.30 น. โดยในวันศุกร์ จัดสอบเพียง 1 รอบสอบ (สอบภาคบ่าย) และรอบสอบวันเสาร์-อาทิตย์ จะจัดสอบ 2 รอบสอบ (สอบภาคเช้า และ ภาคบ่าย)

เช็กศูนย์สอบ ก.พ. 2567

ก.พ. รับสมัครสอบ ภาค ก ประจำปี 2567 (e-Exam) เริ่ม 10 ม.ค. 2567

กำหนดการสอบ ก.พ. ภาค ก. แบบ e-Exam ประจำปี 2567

การสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Exam มีการจัดสอบทั้งหมด 15 รอบสอบ ตามวันและเวลาดังนี้

 • รอบสอบที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 (ภาคบ่าย) ตั้งแต่เวลา 14.30-17.30 น.
 • รอบสอบที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 (ภาคเช้า) ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.
 • รอบสอบที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 (ภาคบ่าย) ตั้งแต่เวลา 14.30-17.30 น.
 • รอบสอบที่ 4 ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 (ภาคเช้า) ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.
 • รอบสอบที่ 5 ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 (ภาคบ่าย) ตั้งแต่เวลา 14.30-17.30 น.
 • รอบสอบที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 (ภาคบ่าย) ตั้งแต่เวลา 14.30-17.30 น.
 • รอบสอบที่ 7 ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 (ภาคเช้า) ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.
 • รอบสอบที่ 8 ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 (ภาคบ่าย) ตั้งแต่เวลา 14.30-17.30 น.
 • รอบสอบที่ 9 ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 (ภาคเช้า) ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.
 • รอบสอบที่ 10 ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 (ภาคบ่าย) ตั้งแต่เวลา 14.30-17.30 น.
 • รอบสอบที่ 11 ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 (ภาคบ่าย) ตั้งแต่เวลา 14.30-17.30 น.
 • รอบสอบที่ 12 ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 (ภาคเช้า) ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.
 • รอบสอบที่ 13 ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 (ภาคบ่าย) ตั้งแต่เวลา 14.30-17.30 น.
 • รอบสอบที่ 14 ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 (ภาคเช้า) ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.
 • รอบสอบที่ 15 ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 (ภาคบ่าย) ตั้งแต่เวลา 14.30-17.30 น.

สุดท้ายนี้ หากผู้อ่านสามารถศึกษารายละเอียดการเปิดรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th

ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *