เช็กเงื่อนไข ! สอบ ก.พ. 2567 เปิดสมัครสอบภาค ก. แบบ e-Exam

เช็กเงื่อนไข ! การสมัคร สอบ ก.พ. 2567 เปิดรับสมัครผู้เข้าสอบภาค ก. แบบ e-Exam ใครมีสิทธิ์สมัคร – ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เช็กเงื่อนไข วนมาอีกปีแล้วสำหรับ การสอบ ก.พ. ประจำปี 2567 หรือ การสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในหน่วยงานราชการ อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ซึ่งการสอบ ก.พ. จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ การสอบ ก.พ. ภาค ก, ภาค ข และภาค ค วิชาที่ใช้สอบ ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้เปิดรับ สมัครสอบก.พ. 67 เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2567

โดยเปิดรับสมัครสอบระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 161,440 ที่นั่งสอบ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม) กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 30 มกราคม 2567 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ) รายละเอียดเงื่อนไขที่ควรในการสอบ ก.พ. 67 รู้ดังนี้

เช็กเงื่อนไข

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ก.พ. 2567

 1. ผู้มีสิทธิสมัครสอบ ก.พ. 2567 ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
 2. ผู้มีสิทธิสมัครสอบ ก.พ. 2567 ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยสอบผ่าน หรือไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.
 3. ผู้มีสิทธิสมัครสอบ ก.พ. 2567 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ก.พ. 2567

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี (นับถึงวันปิดรับสมัครสอบ)
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ช่องทางการสมัครสอบ ก.พ. 2567

สมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th

เช็กเงื่อนไข

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนสมัครสอบ ก.พ. 2567 แบบ e-Exam

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. ไฟล์รูปถ่ายของตนเอง

เป็นรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังไม่มีลวดลาย (ประเภทของไฟล์เป็น .JPG ความละเอียดไม่น้อยกว่า 40 KB) ต้องเป็นรูปถ่ายที่ใช้ในการสมัครงาน

ข้อควรทราบการสมัครสอบ ก.พ. 2567 แบบ e-Exam

ผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ในครั้งนี้ จะไม่จำกัดสิทธิในการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในรูปแบบอื่นๆ ประจำปี 2567

ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสอบ ก.พ. 2567

 1. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 2. เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
 3. เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
 4. เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 5. เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 6. เป็นบุคคลล้มละลาย
 7. เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 8. เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 9. เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
 10. เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
 11. เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

เงื่อนไขต่างๆ ที่ควรรู้เพิ่มเติมการสมัครสอบ ก.พ. 2567

 1. ผู้สมัครสอบ e-Exam ในครั้งนี้ จะไม่จำกัดสิทธิในการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในรูปแบบอื่น ๆ ประจำปี 2567
 2. ผู้สมัครสอบ สามารถสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตได้เพียงครั้งเดียว และสามารถเลือกสอบได้เพียง 1 รอบสอบ 1 ศูนย์สอบ เท่านั้น เมื่อเลือกและยืนยันการสมัครสอบแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบไม่ได้
 3. ระบบจะเปิดรับสมัครรอบสอบที่ 1-5 ก่อน และเมื่อศูนย์สอบแห่งใดมีการจองที่นั่งสอบเต็มจำนวนทั้ง 5 รอบสอบแล้ว ระบบรับสมัครจะเปิดรอบสอบที่ 6-10 ของศูนย์สอบนั้น ให้เลือกสมัครโดยอัตโนมัติ และเมื่อศูนย์สอบแห่งใดมีการจองที่นั่งเต็มจำนวนทั้ง 5 รอบสอบอีก ก็จะเปิดรอบสอบที่ 11-15 ต่อไป
 4. ผู้สมัครสอบที่ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาใดแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกันหรือต่ำกว่าได้
 5. การกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
 6. การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
 7. ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการรับรองตนเองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ สำนักงาน ก.พ. จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น
 8. การสอบ e-Exam ประจำปี 2567 สามารถรองรับผู้สมัครสอบที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ ลงวันที่ 30 เมษายน 2552 และทีี่แก้ไขเพิ่มเติม เท่านั้น โดยสำนักงาน ก.พ. จะพยายามอำนวยความสะดวกให้ในวันสอบตามที่ผู้สมัครสอบแจ้งไว้ในใบสมัคร และตามที่สำนักงาน ก.พ. เห็นสมควร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *