เช็กด่วน สอบ ก.พ. 2567 กรณีที่นั่งสอบถูกจองเต็ม มีวิธีแนะนำ

เช็กด่วน

อัปเดตล่าสุด เช็กด่วน สอบ ก.พ. 2567 e-Exam กรณีที่นั่งสอบถูกจองเต็ม อย่าเพิ่งหมดหวัง มีวิธีแนะนำจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ความคืบหน้า อัปเดตล่าสุด สอบ ก.พ. 2567 แบบ e-Exam เช็กด่วน กรณีที่นั่งสอบถูกจองเต็ม มีวิธีแนะนำจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ล่าสุด สำนักงาน ก.พ. แจ้งด่วนว่า การเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 (e-Exam) ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

กรณีที่นั่งสอบถูกจองเต็มแล้ว

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบที่นั่งสอบว่างจากการไม่ได้ชำระเงินภายในวัน เวลาที่กำหนด ได้ในเวลา 08.00 น. และสามารถสมัครสอบได้ในเวลา 08.30 น. ของทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

ขอย้ำอ่านประกาศการรับสมัครสอบอย่างละเอียดได้ที่ https://job3.ocsc.go.th คลิก
หัวข้อ ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567

เงื่อนไข สอบ ก.พ. 2567 แบบ e-Exam

1. ผู้สมัครสอบ e-Exam เลือกได้ 1 รอบสอบ 1 ศูนย์สอบเท่านั้น
2. สมัครสอบ e-Exam แล้วจะไม่ถูกจำกัดสิทธิ์ในการสมัครสอบภาค ก. ในรูปแบบอื่น ๆ ประจำปี 2567
3. จะเปิดรับสมัครรอบสอบที่ 1 – 5 ก่อน และเมื่อศูนย์สอบใดมีการจองที่นั่งสอบเต็มทั้ง 5 รอบสอบแล้ว จะเปิดรอบสอบที่ 6 – 10 ของศูนย์สอบนั้นให้เลือกสมัครโดยอัตโนมัติ และเมื่อศูนย์สอบใดมีการจองที่นั่งสอบเต็มทั้ง 5 รอบสอบอีก ก็จะเปิดรอบสอบที่ 11 – 15

เช็กด่วน
เช็กด่วน

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก. ประจำปี 2567 ตามประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่องเปิดรับสมัครสอบภาค ก. หรือสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 

ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร

–    ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 
–    ผู้ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท 
–    คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวในทุกสาขาวิชา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

–    มีสัญชาติไทย
–    มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
–    ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวในทุกสาขาวิชา
–    ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยสอบผ่าน หรือไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.

การสมัครสอบ

–    สามารถกรอกข้อมูลการสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th คลิก หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 2567 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 30 ม.ค. 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
เว้นแต่กรณีที่ผู้สมัครสอบทั้ง 15 รอบสอบ มีการสมัครสอบครบตามจํานวนที่นั่งสอบทั้ง 161,440 ที่นั่งสอบ ก่อนวันที่กําหนดดังกล่าว จะไม่สามารถกรอกข้อมูลการสมัครสอบได้ 

ผู้สมัครสอบจะต้องสมัครสอบตามขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้

กรอกข้อมูลการสมัครสอบ อัปโหลดรูปถ่าย และพิมพ์แบบฟอร์มการชําาระเงิน
1.เข้าเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th  หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2567” หัวข้อย่อย “สมัครสอบ” แล้ว กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน เมื่อยืนยันการสมัครสอบแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ 

2.ระบบรับสมัครสอบจะดําเนินการตรวจสอบข้อมูล ถ้าในกรณีที่ระบบตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นผู้สอบผ่าน การวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาใดแล้ว ผู้สมัครสอบจะไม่สามารถสมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกันหรือต่ำกว่าได้
ยกเว้นกรณีที่ผลการสอบผ่านของผู้สมัครสอบเป็นโมฆะ และต้องการสมัครสอบในครั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกคําร้องขอเป็นผู้มีสิทธิสมัครสอบ พร้อมแนบไฟล์สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) หรือเอกสารอื่น ๆ ผ่านเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th ภายในวันรับสมัครสอบ

3.อัปโหลดรูปถ่ายของตนเองที่เป็นรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังไม่มีลวดลาย (ประเภทของไฟล์เป็น .JPG ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 40 KB) โดยต้องเป็นรูปถ่ายที่ใช้ในการสมัครงาน

หากไม่อัปโหลดรูปถ่าย จะไม่สามารถชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้ และไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินได้

รูปถ่ายที่อัปโหลดจะปรากฏบนบัตรประจําตัวสอบ และหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. และไม่สามารถแก้ไขได้
กรณีที่ไม่ได้อัปโหลดรูปถ่าย จะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจําตัวสอบได้
ทั้งนี้ การไม่มีบัตรประจําตัวสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

4.ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินที่มี QR Code สามารถสแกนชําระเงินผ่านแอปพลิเคชัน “Krungthai Next” หรือ “เป๋าตัง” ได้ทันที 
หรือสามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 เพื่อชําระเงินในภายหลัง หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ ลงในสื่อบันทึกข้อมูลในกรณีที่แบบฟอร์มการชําระเงินสูญหาย หรือกรอกใบสมัครแล้ว แต่ยังไม่ได้พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน สามารถเข้าไปค้นหาในระบบรับสมัครสอบ และพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินใหม่ได้

5.กรณีมีที่นั่งสอบว่างจากการไม่ชําระเงินภายในวันและเวลาที่กําหนด สามารถตรวจสอบที่นั่งสอบที่ว่างได้ ในเวลาประมาณ 08.00 น. และสามารถสมัครสอบได้ ในเวลา 08.30 น. ของทุกวัน จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็มทุกรอบสอบ หรือจนกว่าจะปิดการรับสมัครสอบ

ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

1.ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ภายในเวลา 22.00 น. ของวันถัดไปนับจากวันที่ยืนยันการสมัครสอบ หากไม่ชำระภายในวันและเวลาดังกล่าว จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

2.ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท ประกอบด้วยค่าธรรมเนียม 300 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตคิดสูงสุดไม่เกิน 30 บาท

3.สามารถชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้ 4 ช่องทาง คือ
– ชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาทําการของธนาคาร และตามวัน เวลาที่กําหนดในแบบฟอร์มการชําระเงินและให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้ด้วย
 
ทั้งนี้ ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐาน การชําระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้อง ให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาที่ชําระเงินทันที

– ชําระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ตามวัน เวลาที่กําหนดในแบบฟอร์มการชําระเงิน โดยผู้สมัครสอบที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สามารถนําแบบฟอร์มการชําระเงิน ไปทํารายการชําระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
 
โดยเลือกประเภทบริการ “บริการอื่น ๆ” เลือก “ชําระค่าบริการ/เติมเงินมือถือ” และเลือก “ระบุรหัสบริษัท/Biller ID” แล้วระบุรหัสบริษัทเป็น “92318” และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกําหนดไว้ และให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย

– ชําระเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน “Krungthai Next” ตามวัน เวลา ที่กําหนดในแบบฟอร์มการชําระเงิน โดยผู้สมัครสอบที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ที่ได้ ลงทะเบียน ขอใช้บริการแอปพลิเคชัน “Krungthai Next” แล้ว 

สามารถนํารหัส QR Code ไปทํา รายการชําระเงินผ่านแอปพลิเคชัน “Krungthai Next” และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกําหนดไว้ และให้เก็บหลักฐานการชําระเงิน ไว้เป็นหลักฐานด้วย
– ชําระเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ตามวัน เวลาที่กําหนด ในแบบฟอร์มการชําระเงิน โดยผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียน ขอใช้บริการแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แล้ว 

สามารถนํารหัส QR Code ไปทํารายการชําระเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบ กําหนดไว้ และให้เก็บหลักฐานการชําระเงิน ไว้เป็นหลักฐานด้วย
การสมัครสอบจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สมัครได้ชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ

หลังจากชําระเงินค่าธรรมเนียมแล้ว 1 วัน สามารถตรวจสอบสถานะการสมัครสอบทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2567” หัวข้อย่อย “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” 
หากสมัครสอบเสร็จสมบูรณ์แล้ว ต้องการเปลี่ยนรูปถ่ายได้อัปโหลดไว้ สามารถยื่นคำร้องได้เพียงครั้งเดียว ได้ในช่วงวันที่ 1 ถึง วันที่ 9 ก.พ. 2567 ผ่านทางระบบสมัครสอบ

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2567 ถึง วันที่ผู้สมัครเข้าสอบ  ได้ที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2567” หัวข้อย่อย “ค้นหาสถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ” โดยกรอกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ พร้อมลงลายมือชื่อ และนําไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ในวันสอบ ณ จุดลงทะเบียน

เงื่อนไขการสมัครสอบ

–    ผู้สมัครสอบ ในครั้งนี้ จะไม่จํากัดสิทธิในการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในรูปแบบอื่น ประจําปี 2567
–    การรับสมัครสอบ จํานวน 15 รอบสอบ ณ ศูนย์สอบ 18 แห่ง ตามที่กําหนด สามารถสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตได้เพียงครั้งเดียว และสามารถเลือกรอบสอบได้เพียง 1 รอบสอบ 1 ศูนย์สอบ เท่านั้น เมื่อเลือกและยืนยันการสมัครสอบแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบไม่ได้
–    ระบบรับสมัครสอบจะเปิดรับสมัครรอบสอบที่ 1 ถึงรอบที่ 5 ก่อน และเมื่อศูนย์สอบแห่งใด มีการจองที่นั่งสอบเต็มจํานวนทั้ง 5 รอบแล้ว ระบบรับสมัครสอบจะเปิดรอบสอบที่ 6 ถึงรอบที่ 10 ของ ศูนย์สอบนั้นให้ผู้สมัครสอบเลือกสมัครโดยอัตโนมัติ และเมื่อศูนย์สอบแห่งใดมีการจองที่นั่งสอบเต็มจํานวนทั้ง 5 รอบสอบอีก ก็จะเปิดรอบสอบที่ 11 ถึงรอบที่ 15 ต่อไป
–    ผู้สมัครสอบที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาใดแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกัน หรือต่ำกว่าได้ 
–    การกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เป็นไปตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 
–    สามารถรับรองผู้สมัครสอบที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

–    ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ภายในวันที่ 23 ก.พ. 2567 ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2567” หัวข้อย่อย “ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”

เกณฑ์การสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

–    ระดับปริญญาตรี
ต้องมีคะแนนรวมกันของวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 วิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
–    ระดับปริญญาโท
–    ต้องมีคะแนนรวมกันของวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 วิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

การขอดูผลคะแนนสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

–    สามารถดูคะแนนสอบได้ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2567” หัวข้อย่อย “ดูผลคะแนนสอบ”
–    การประกาศรายชื่อผู้สอบ ผู้สอบไม่มีสิทธิขอให้ทบทวนแต่ประการใด กรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการสอบ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *